Obchodní podmínky prodeje zboží pro běžné zákazníky.

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:
•    prodávajícího – obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
•    kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
•    specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
•    množství požadovaných kusů produktů
•    vybraný způsob platby
•    požadovaný termín dodání zboží
•    adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání
Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

   • Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je platba předem, převodem na účet. (pouze v tomto případě je možná doprava zdarma, pokud je příslušná AKCE)
   • Zálohou nebo pro forma fakturou
   • U kotlů a zboží přesahujícího částku 25.000 Kč,- je nutná záloha ve výši minimálně 60 % z kupní ceny), kdy při jeho převzetí od dopravce , tzn. dobírkou při přebírání zboží, nebo vyzvednuté zboží v odběrním místě uhradí kupující zůstatek kupní ceny.
   • Je možná i celá platba (ve výši 100 % kupní ceny. Obě tyto možností jsou volitelné v pokladně .
   • Novou naší metodou je Platba MALL Pay
    Plaťte za zboží kdykoliv do 14 dní po nákupu,
   • Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky.

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2., 3.3. a 3.4) na území České republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu* jsou:

 • ověření objednávky
 • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
 • případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem nebo záloze, tzv. na proformafakturu).

Skladem znamená skladem u dodavatele.

*) Termíny dodání jsou pouze orientační. Ovlivňují jej například množství objednávek a rozvozů, skladové zásoby , popřípadě doplnění skladů od dodavatele různé svátky, jako jsou například Vánoce a podobně.

Objednané zboží je expedováno nejpozději do sedmi dnů po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 48 hodin od okamžiku expedice v některých případech do 7 dnů maximálně. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení a informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno. Kupující muže kontaktovat dopravce na uvedeném telefonním čísle a dohodnout si jiné místo a čas dodání. Pokud kupující nekontaktuje dopravce, pokusí se dopravce doručit zboží následující pracovní den. V případě, že dopravce kupujícího opět nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném druhé písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Pokud kupující nekontaktuje dopravce během dalších pěti pracovních dnů, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu. V případě větší částky k inkasu kontaktuje dopravce kupujícího nejprve telefonicky a dohodne si s ním termín doručení zboží předem.

3.2 Na adresu dodání bez dobírky
Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby.
Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby ( logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Naše vlastní doprava je zdarma a odvíjí se od splněných dvou podmínek.

pomínka 1. viz bod 2.Platební podmínky

Pomínka 2 Nákup Nad 2500 Kč

Místem plnění při odběru zboží dle bodu 3.1, 3.2 a 3.3 je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.). Veškeré zboží předané prodávajícím v místě plnění k přepravě je na území ČR pojištěno do výše 50.000 – 100.000,- Kč.

Kupující důrazně doporučujeme dodané zboží, při přebírání od řidiče, důkladně prohlédnout (zkontrolovat pečlivě neporušenost obalu, pokud se jedná o průhlednou fólii, tak také Jestli není zboží poškozeno pod ní). Každé zjištěné závady, či porušení dopravních podmínek dovozcem (jako je špatné zacházení se zbožím nebo neochotu složit zboží za první uzamykatelné dveře) je nutné, aby kupující zapsat do přepravního listu, který řidiči přepravce podepisuje a bezodkladně* informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pro zjištění odpovědnosti, za případné poškození zboží, je nutno ponechat obal, ve kterém bylo zboží zabaleno. Vyhneme se tak případným sporům!

Po převzetí zboží zkontrolujte všechny součásti zboží, návod a záruční list. Nemůžeme uznat neúplnost zásilky po delší době od převzetí. Pokud zjistí jakékoli poškození po rozbalení zboží, Je třeba bezodkladně* informovat prodejce.

*) Termínem bezodkladného oznámení o poškození či chybějícím příslušenství se rozumí řád minut či několika málo hodin, nikoliv dnů. Poškození či chybějící součásti nelze hlásit až následující den či dny po převzetí.

Začala Akce !!!!   Doprava Zdarma bez podmínek.

Doprava ZDARMA je vždy když zákazník nakoupí nad 2500 kč a zaplatí převodem nebo online platbou.

odos zboží k prví zamykatelné brance pokud se nedomluví jinak..

 

Placená doprava

Česká pošta (dotované ceny)

U této přepravy je doručeno zboží za první uzamykatelné dveře (branku).

 • ČP balík do ruky                       do 30 kg                           243,- Kč
 • ČP doporučená zásilka     od 31 – 50 kg                           350,- Kč

 

Kurýrní přeprava (dotované ceny)

U této přepravy je doručeno zboží k první uzamykatelné dveře (branku).

 • Zásilka                                     do 20 kg                             152,- Kč
 • Zásilka                                   26 – 50 kg                             349,- Kč
 • Zásilka                                 51 – 100 kg                             449,- Kč
 • Zásilka                               101 – 200 kg                             599,- Kč
 • Zásilka                               201 – 300 kg                             749,- Kč
 • Zásilka                                 nad 301 kg                  999 – 1499,- Kč         

 

Naše doprava DOPORUČUJEME!

Doprava ZDARMA naší dopravou, je vždy když zákazník nakoupí nad 2500 kč a zaplatí převodem nebo online platbou.

Tato přeprava je nejbezpečnější, co se týká poškození zásilky! U této přepravy je doručeno zboží za první uzamykatelné dveře (branku).

 

Placená naše doprava pokud nejsou splněny dvě podmínky viz červeně vyznačená doprava zdarma.

 • Zásilka                                    do 25 kg                             299,- Kč
 • Zásilka                                  26 – 50 kg                             399,- Kč
 • Zásilka                                51 – 100 kg                             499,- Kč
 • Zásilka                              101 – 200 kg                             699,- Kč
 • Zásilka                              201 – 300 kg                             849,- Kč
 • Zásilka                                nad 301 kg                1099 – 1599,- Kč   

 

Uvedenéceny jsou včetně DPH.

Eshop idelnakup.cz si vyhrazuje právo podle potřeby změnit typ dopravy, při čemž se zavazuje, že nezvýší cenu dopravného a zásadně neovlivní termín dodání.

Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 1000,- Kč do 3000,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v  § 1837 a § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:
•    smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
•    smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
•    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
•    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
•    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
•    další smlouvy vyjmenované zákonem.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, má dodavatel (prodávající) právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.
Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).
Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník – kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.
Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba – podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.
Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.
Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel. Bližší specifikace podmínek GDPR najdete ZDE.

Vracený výrobek můžete přinést na níže uvedenou adresu, spolu s výrobkem přineste také prodejní doklad. Na pobočce výrobek zkontrolujeme, sepíšeme Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech a zajistíme vrácení peněz.

 

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel (kupující) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku, dále jen O.Z. právo  odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze budou zákazníkovi vráceny do 14 dnů.

Pokud se spotřebitel takto rozhodne, musí nepoškozené zboží, nejlépe bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum dodání). Po obdržení takto vráceného zboží bude zákazníkovi cena zboží navrácena způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Zboží je třeba doručit výhradně na adresu: Václavská 1075, Orlová – Poruba, 735 14, informace na tel.: +420 725 306 774. Zboží zasílejte bez dobírky, nepište ani nic nelepte na původní obal, je vhodné malé spotřebiče zabalit do papíru a rozhodně zboží pojistěte.

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle dle § 53 odst. 7 O.Z., má prodávající podle ustanovení § 53 odst. 10 O.Z. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno nebo kupijící užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje anebo pokud není zboží zabaleno v originálním obalu, či je tento poškozen. Prodávající upozorňuje kupujícího, že skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující (uvedené částky jsou pouze orientační, může dojít k jejich navýšení a mohou tak přesáhnout kupní cenu zboží):

a) odborné posouzení stavu zboží: 200,- Kč až 3 500,- Kč;
b) odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu: 200,- Kč až 3 000,- Kč;
c) odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží: 1 000,- Kč až 10 000,- Kč;
d) odborné nové zabalení zboží: 400,- Kč až 2 300,- Kč;
e) přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu: 1000,- Kč až 4 000,- Kč.

SHRNUTO:
Jednoduše řečeno: Uveďte zboží do původního stavu. V takovém případě vám vrátíme plnou cenu zboží.
Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.

Jednotlivé případy jsou řešeny individuálně.

Vrácení poštou

Pokud nemáte pobočku po ruce, můžete zboží vrátit poštou. V takovém případě postupujte následovně: Zboží pošlete na naše reklamační oddělení: 

Václavská 1075, Orlová – Poruba, 735 14,

 

Reklamační protokol formulář k vyplnění zde.

 

Časté dotazy:

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ZDE.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování  SORBES s.r.o.Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 ,  adresa elektronické pošty [email protected],  tel: +420 725 346 588

SORBES s.r.o

Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava,
IČO:08492310,
DIČ:CZ08492310,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79712

Platební údaje:
Raiffeisenbank
č.ú: 6044444284/5500