Reklamační formulář

Pro zavedení do systému reklamací vyplňte reklamační formulář. Podbarvená pole jsou povinná.

Reklamace může být přijata do evidence k posouzení (následně uznána/neuznána) pouze a výlučně až po předložení úplně vyplněného reklamačního formuláře, dokladu o zakoupení zboží a dodacího listu. Oprávněný pracovník společnosti Sorbes s.r.o. nebo jiná osoba určená společností Sorbes s.r.o. provede posouzení reklamace a rozhodne o uznání, nebo zamítnutí reklamace. Oprávněný pracovník společnosti Sorbes s.r.o. následně stanoví způsob vyřízení reklamace (oprava v dílně/oprava na místě instalace/výměna výrobku apod.). Rozhodnutí o způsobu opravy je výlučně na oprávněném pracovníkovi společnosti Sorbes s.r.o.

Zde vložte přílohy dokladující nákup reklamovaného předmětu a správnost elektrického zapojení dle návodu:
Maximální velikost příloh celkem je 8MB (povolené formáty: pdf, jpg)